Вторник, 20.11.2018, 13:37
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про лікаря-бактеріолога бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      28.12.2002 N 500
 
                          ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
             про лікаря-бактеріолога бактеріологічної
              лабораторії (бактеріологічного відділу
                клініко-діагностичної лабораторії)
                лікувально-профілактичного закладу
 
                      1. Загальні положення
     1.1. На     посаду    лікаря-бактеріолога    бактеріологічної
лабораторії   (бактеріологічного   виділу    клініко-діагностичної
лабораторії)   лікувально-профілактичного   закладу  призначаються
фахівці  із  вищою  медичною  освітою,  які   опанували   програму
підготовки з бактеріології в інтернатурі (курсах спеціалізації) та
отримали  відповідний  сертифікат  спеціаліста  за   спеціальністю
"бактеріологія".
     1.2. Лікар-бактеріолог  призначається і звільняється з посади
керівником   медичного   закладу   у   відповідності   з    діючим
законодавством України.
     1.3. Лікар-бактеріолог    в    своїй   діяльності   керується
нормативними документами по визначеному розділу роботи,  посадовою
інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.
     1.4. Лікар-бактеріолог     безпосередньо    підпорядковується
завідуючому бактеріологічною лабораторією (відділом).
     1.5. Розпорядження лікаря-бактеріолога  є  обов'язковими  для
середнього    та    молодшого   медичного   персоналу,   що   йому
підпорядкований.
                  2. Функції лікаря-бактеріолога
     2.1. Проводить  лабораторні  дослідження  у  відповідності  з
покладеними   на   нього   обов'язками      урахуванням  профілю
лікувально-профілактичного    закладу,    внутрішньо-лабораторного
розподілу обов'язків).
     2.2. Забезпечує виконання адекватних уніфікованих,  методично
надійних методів досліджень.
     2.3. Освоює та впроваджує  нові  методи  досліджень  та  нове
лабораторне обладнання.
     2.4. Консультує   лікарів   інших   спеціальностей  з  питань
лабораторної   мікробіологічної   діагностики    захворювань    та
санітарної бактеріології.
     2.5. Проводить         інструктаж        для        персоналу
лікувально-профілактичних закладів   з   питань   правил   забору,
транспортування,  первинного  посіву,  зберігання  проб клінічного
матеріалу  та  об'єктів  довкілля.   Здійснює   контроль   за   їх
дотриманням.
     2.6. Здійснює   мікробіологічні   дослідження  відповідно  до
нормативної документації, затвердженої МОЗ України.
     2.7. Планує  бактеріологічні   дослідження   за   закріпленим
розділом  роботи.  Організовує  і  контролює  роботу  середнього і
молодшого медичного персоналу лабораторії.
     2.8. Приймає участь в інтерпретації результатів  лабораторних
досліджень.  Веде  первинну  облікову  та  звітну  документацію за
формами, затвердженими МОЗ України.
     2.9. Вживає заходи з впровадження внутрішньолабораторного  та
зовнішнього контролю якості бактеріологічних досліджень.
     2.10. Систематично  узагальнює  і  аналізує результати роботи
лабораторії за закріпленим розділом,  складає  та  подає  звіти  у
встановленому порядку.
     2.11. Виконує   вимоги   правил  протиепідемічного  режиму  і
техніки безпеки:
     - контролює  правильність  роботи  підлеглого персоналу з цих
питань;
     - запобігає  порушенням  протиепідемічного  режиму та техніки
безпеки при здійсненні лабораторних робіт;
     - контролює  своєчасність  проведення працівниками необхідних
профілактичних щеплень;
     - забезпечує  правильне  ставлення  до  роботи  з  культурами
мікроорганізмів,  отруйними та  сильнодіючими,  легкозаймистими  і
іншими речовинами на закріпленій ділянці роботи.
     2.12. Систематично підвищує свою професійну підготовку.  Бере
участь у підвищенні професійної підготовки персоналу лабораторії.
     2.13. Бере  участь   в   складанні   замовлень   на   поживні
середовища,   діагностичні  імунобіологічні  препарати,  реактиви,
дезінфекційні  засоби  інші  витратні  матеріали,  необхідні   для
виробничої діяльності.
     З. Лікар-бактеріолог має право:
     3.1. Вносити  пропозиції  завідуючому  лабораторії  з  питань
удосконалення діяльності  лабораторії  та  покращання  умов  праці
персоналу
     3.2. Виконувати    обов'язки   завідуючого   бактеріологічної
лабораторії  у  період  його  відпустки,  відрядження,  тимчасової
непрацездатності.
     3.3. Проходити  атестацію  з правом отримання (підтвердження)
відповідної кваліфікаційної категорії.
     3.4. Брати участь в нарадах,  на яких розглядаються  питання,
що відносяться до сфери діяльності лабораторії.
     3.5. Отримувати  інформацію    тому числі від адміністрації
лікувально-профілактичного закладу та  завідуючого  лабораторією),
необхідну для виконання своїх службових обов'язків.
     3.6. Брати  участь в роботі наукових товариств,  організацій,
конференцій, з'їздів, семінарів з питань професійної діяльності.
     4. Лікар-бактеріолог несе відповідальність за:
     - якість і достовірність досліджень, що виконує;
     - своєчасність  видачі  попередніх  та  кінцевих  результатів
досліджень у встановленому порядку;
     - правильність ведення облікової та звітної документації;
     - дотримання вимог правил протиепідемічного режиму та безпеки
праці;
     - дотримання конфіденційності;
     -  виконання  завдань,  визначених посадовою інструкцією, цим
положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


 
Просмотров: 1650
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна