Воскресенье, 16.12.2018, 02:59
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення атестації біологів, зоологів, ентомологів, які працюють у закладах та установах охорони здоров'я України
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

25.06.2003 № 281

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2003 р.

за № 581/7902

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації біологів, зоологів, ентомологів, які працюють у закладах та установах охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Атестація біологів, зоологів, ентомологів проводиться з метою удосконалення діяльності закладів та установ охорони здоров'я щодо поліпшення протиепідемічного забезпечення населення, підвищення відповідальності за ефективність та якість роботи, більш раціональної розстановки кадрів, урахування досвіду, складності виконаних робіт.

1.2. Основним завданням атестації є визначення рівня професійної підготовки біологів, зоологів, ентомологів (далі - фахівці), оцінка трудової діяльності, можливості подальшого використання фахівця, підвищення його кваліфікації.

1.3. Установлюються такі види атестації:

атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

1.4. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров'я України (Центральна атестаційна комісія), санітарно-епідеміологічних станціях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

1.5. Атестаційні комісії при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністраціях, Головному управлінні охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, санітарно-епідеміологічних станціях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя проводять атестацію фахівців безпосередньо підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

Фахівці, які працюють у закладах та установах охорони здоров'я, підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію в атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров'я України відповідно до вимог цього Положення.

1.6. Центральна атестаційна комісія:

1.6.1. Проводить атестацію фахівців закладів охорони здоров'я, а також наукових та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів освіти 3-4-го рівнів акредитації, вищих навчальних закладів післядипломної освіти, науково-дослідних медичних установ, які підпорядковані МОЗ України.

1.6.2. Вирішує питання легалізації посвідчень про наявність кваліфікаційних категорій, виданих за межами України.

1.6.3. Розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на місцях з питань присвоєння кваліфікаційних категорій.

1.6.4. Здійснює методичне керівництво роботою атестаційних комісій в Україні.

1.7. Особовий склад атестаційних комісій затверджується наказом органу охорони здоров'я, при якому вони створюються.

До складу атестаційної комісії входять: керівні працівники, головні спеціалісти Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я облміськдержадміністрацій, представники відповідних профспілкових органів, керівники закладів охорони здоров'я, науково-педагогічні працівники закладів освіти, науко-водослідних інститутів тощо.

1.8. Члени атестаційної комісії входять до її складу на громадських засадах.

У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх. При рівності голосів голос голови комісії є ухвальним.

1.9. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу в квартал згідно зі щорічним графіком, що затверджується перед початком нового календарного року керівником відповідного закладу охорони здоров'я, при якому створені комісії.

Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи та документи атестованих підлягають зберіганню в установленому порядку.

1.10. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням фахівця. Фахівці, які протягом року після закінчення 5-річного терміну з моменту попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на атестацію, крім випадків, передбачених п. 3.2 цього Положення, втрачають категорії. Ті фахівці, яким за рішенням комісії відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на другу кваліфікаційну категорію не раніше ніж через рік та після проходження циклу тематичного вдосконалення.

Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в 5 років.

За бажанням фахівця атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший термін, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої атестації.

1.11. У разі неналежного виконання службових обов'язків фахівцем керівник органу чи закладу охорони здоров'я може направити подання в атестаційну комісію про зняття кваліфікаційної категорії незалежно від строку присвоєння (підтвердження) категорії. Подання розглядається в установленому порядку, але без попереднього проходження циклу тематичного вдосконалення і подання звіту про професійну діяльність за останні три роки роботи.

2. Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії

2.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються фахівці, які працюють на посадах біолога, зоолога, ентомолога в закладах та установах охорони здоров'я і закінчили протягом року перед атестацією цикл тематичного вдосконалення в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.

2.2. Комплектування циклів тематичного вдосконалення проводиться відповідно до щорічної потреби закладів охорони здоров'я у навчанні фахівців, які підлягають атестації.

Видача путівок на цикл тематичного вдосконалення проводиться закладом післядипломної освіти або факультетом післядипломної освіти відповідно до подання органу охорони здоров'я або за особистою заявою фахівця.

2.3. Після закінчення циклу тематичного вдосконалення екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі, проводиться іспит. Фахівцям, які успішно склали іспит, закладом освіти видається свідоцтво встановленого зразка (додаток 1) з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Фахівці, які отримали незадовільну оцінку на іспиті, допускаються до складання повторного іспиту тільки після закінчення нового циклу тематичного вдосконалення.

2.4. Фахівці, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи в атестаційну комісію не пізніше як за два місяці до початку її роботи.

В атестаційну комісію подаються: заява фахівця, звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, у якій фахівець працює, копії дипломів, трудової книжки, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше, свідоцтво закладу освіти або факультету післядипломної освіти про складання іспиту після закінчення циклу тематичного вдосконалення, заповнений атестаційний листок (додаток 2).

Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів.

2.5. У звіті, який фахівець готує у довільній формі, обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту викладаються основні функції та особливості його професійної діяльності, показники роботи, які передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо.

Атестаційною комісією звіт фахівця направляється на рецензію висококваліфікованим фахівцям.

2.6. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння фахівцю кваліфікаційної категорії на підставі рецензії на звіт, документів, поданих відповідно до п. 2.4, та співбесіди з фахівцем.

Установлювати категорії, вище за рекомендовані закладом освіти або факультетом післядипломної освіти, комісії не дозволяється.

2.7. Кваліфікація фахівців визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями - друга, перша, вища.

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється фахівцям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше п'яти років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своїм фахом, володіють сучасними методами дослідження, визначення видового складу та регулювання чисельності організмів, що мають медичне значення.

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється фахівцям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше семи років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю та за суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами дослідження, визначення видового складу та регулювання чисельності організмів, що мають медичне значення.

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється фахівцям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше десяти років, які мають високу теоретичну і практичну підготовку за своєю та за суміжними спеціальностями, а також володіють сучасними методами дослідження, визначення видового складу, регулювання чисельності організмів, що мають медичне значення.

2.8. При присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується дотримуватися послідовності: друга, перша, вища.

2.9. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховується період роботи, навчання в аспірантурі та магістратурі за спеціальністю.

До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями "ентомологія" та "зоологія" зараховується період роботи на посаді біолога в установах охорони здоров'я.

2.10. Атестація фахівців може проводитись як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

2.11. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення: присвоїти кваліфікаційну категорію або відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з конкретної спеціальності.

У разі відмови в присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує фахівець, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи понизити її.

2.12. Протокол з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії затверджується наказом органу (закладу чи установи) охорони здоров'я, при якому створена комісія, у десятиденний термін з дня атестації.

2.13. Фахівцям, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну категорію органом охорони здоров'я, при якому створена атестаційна комісія, у двотижневий термін з дня атестації видається посвідчення затвердженого зразка (додаток 3), а тим, кому підтверджено попередню категорію, - ставиться відповідна відмітка в раніше виданому посвідченні або видається нове посвідчення, якщо відсутнє місце для відміток у попередньому посвідченні.

Особам, яким відмовлено в присвоєнні другої кваліфікаційної категорії, у двотижневий термін з дня атестації видається витяг з протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров'я.

2.14. При незгоді фахівця з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну заяву до Центральної атестаційної комісії в місячний термін з дня видачі (продовження) посвідчення або витягу з протоколу засідання комісії.

Рішення Центральної атестаційної комісії може бути оскаржене до суду.

3. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

3.1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за бажанням) особи, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у термін до 5 років з дня попередньої атестації.

3.2. Від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії звільняються вагітні жінки та особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною, згідно з чинним законодавством. Термін їх атестації відповідно переноситься.

У разі виробничої потреби або з інших об'єктивних причин термін атестації фахівців на підтвердження кваліфікаційної категорії може бути перенесено наказом органу (закладу чи установи) охорони здоров'я, де має атестуватися фахівець на термін не більше одного року.

3.3. Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії фахівці проходять цикл тематичного вдосконалення в закладах післядипломної освіти або факультетах післядипломної освіти і складають іспит.

У разі, якщо кваліфікація фахівця не викликає сумнівів у членів комісії, атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії може проводитися за рішенням атестаційної комісії без проходження циклу тематичного вдосконалення.

3.4. Місце проходження атестації фахівців на підтвердження кваліфікаційної категорії та перелік документів, які подаються для її проходження, зазначено в підпунктах 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 даного Положення.

3.5. За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення: підтвердити кваліфікаційну категорію з конкретної спеціальності або відмовити в підтвердженні кваліфікаційної категорії.

У разі відмови в підтвердженні кваліфікаційної категорії комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.

3.6. При підтвердженні фахівцем кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо в попередньому не залишилось місця для відміток.

Фахівцям, яким за наслідками атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію, у двотижневий термін з дня атестації видаються нові посвідчення, а тим, кому відмовлено в підтвердженні другої категорії, - витяг з протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров'я.

3.7. Рішення атестаційної комісії про відмову в підтвердженні кваліфікаційної категорії (або про її зниження чи зняття) у десятиденний термін доводиться до відома адміністрації за місцем роботи атестованого.

3.8. Оскарження рішення атестаційної комісії про зниження чи зняття кваліфікаційної категорії проводиться у порядку, передбаченому п. 2.14 цього Положення.
Перший заступник Головного
державного санітарного лікаря
України, начальник Головного
санепідуправління

С.П.Бережнов

Просмотров: 1231
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна