Воскресенье, 16.12.2018, 23:50
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про завідуючого бактеріологічною лабораторією (бактеріологічним відділом клініко-діагностичної
1. Загальні положення
1.1. На посаду завідуючого бактеріологічною лабораторією
(бактеріологічним відділом клініко-діагностичної лабораторії)
лікувально-профілактичного закладу далі - бактеріологічна
лабораторія, призначається фахівець з вищою медичною освітою, що
має сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю
"бактеріологія", стаж практичної роботи в лабораторії не менше 5
років, атестований на кваліфікаційну категорію у встановленому
порядку.
1.2. Завідуючий бактеріологічною лабораторією призначається і
звільняється з посади керівником лікувально-профілактичного
закладу у відповідності з діючим законодавством України.
1.3. Завідуючий бактеріологічною лабораторією в своїй
діяльності керується нормативними документами з визначеного
розділу роботи та посадовою інструкцією, розробленою відповідно до
цього положення.
1.4. Завідуючий бактеріологічною лабораторією
підпорядковується завідуючому структурного підрозділу, до якого
входить лабораторія та керівництву закладу.
2. Функції завідуючого бактеріологічною лабораторією:
У відповідності із завданнями бактеріологічної лабораторії
завідуючий організує і забезпечує:
2.1. Планування роботи бактеріологічної лабораторії.
Своєчасне і якісне проведення бактеріологічної діагностики та
лабораторного контролю на рівні сучасних наукових досягнень у
галузі бактеріології, епідеміології та клінічної медицини згідно з
затвердженою номенклатурою. Безпосередньо виконує частину
досліджень.
2.2. Розробляє посадові інструкції для співробітників
лабораторії, розподіляє роботу між співробітниками. Несе
відповідальність за роботу керованого ним персоналу.
2.3. Оформлює матеріали на отримання дозволу на роботу та
акредитацію бактеріологічної лабораторії.
2.4. Організує розробку і систематично удосконалює
керівництво (настанову) з якості, здійснює контроль його виконання
персоналом лабораторії.
2.5. Керує впровадженням в роботу лабораторії сучасних
методів досліджень і нової лабораторної техніки.
2.6. Організує та проводить заходи з підвищення кваліфікації
персоналу лабораторії на робочому місці і в навчальних закладах
післядипломної професійної освіти.
2.7. Консультує лікарів інших спеціальностей з питань
лабораторної мікробіологічної діагностики захворювань і
лабораторного контролю об'єктів довкілля.
2.8. Готує та надає адміністрації лікувально-профілактичного
закладу замовлення щодо матеріально-технічного забезпечення
лабораторії, повірки засобів вимірювальної техніки, атестації та
ремонту обладнання.
2.9. Організує своєчасне проведення повірки засобів
вимірювальної техніки і атестації обладнання.
2.10. Організує та контролює облік та списання матеріальних
цінностей, раціональне та ефективне використання лабораторної
техніки, поживних середовищ, діагностичних імунобіологічних
препаратів, дезінфекційних засобів, лабораторного посуду,
реактивів та інших витратних матеріалів, необхідних для якісної
роботи.
2.11. Спільно з керівниками зацікавлених закладів, установ,
відділів, відділень розробляє та надає на затвердження
адміністрації лікувально-профілактичного закладу, якому
підпорядкована лабораторія, схему забору, зберігання, доставки до
лабораторії матеріалу для досліджень, а також порядок видачі та
отримання результатів досліджень.
2.12. Координує роботу і забезпечує зв'язок з діагностичними,
лікувальними підрозділами лікувальних закладів, профільними
відділеннями санітарно-епідеміологічної станції, контролює
своєчасність та правильність доставки проб в бактеріологічну
лабораторію, своєчасність видачі і отримання результатів
досліджень лікарями.
2.13. Здійснює контроль за:
- дотриманням працівниками бактеріологічної лабораторії
правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму
і інформує керівника установи про порушників згаданих правил;
- обліком, отриманням, транспортуванням, зберіганням, видачею
та застосуванням культур збудників інфекційних захворювань,
діагностичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів,
хімічних реактивів, концентрованих кислот та лугів;
- наявністю укомплектованої аптечки для надання першої
медичної допомоги, своєчасно замовляє у встановленому порядку її
поповнення.
2.14. Забезпечує робочі місця відповідними інструкціями та
правилами, що визначають безпечність роботи.
2.15. Створює умови безпечної експлуатації лабораторного
обладнання, забороняє роботи на несправному або не оснащеному
пристроями, що забезпечують безпечність роботи, обладнанні.
2.16. Систематично проводить на робочому місці інструктаж з
працюючими щодо безпечних методів роботи.
2.17. Забезпечує своєчасне розслідування (протягом 24 годин)
обставин та причин нещасних випадків, що мали місце в лабораторії,
вживає заходів щодо попередження виробничого травматизму та
професійних отруєнь і захворювань.
2.18. Не допускає до роботи осіб, які не пройшли відповідної
підготовки та інструктажу і не мають або мають прострочені
посвідчення про допуск до роботи, а також осіб, які не пройшли
медичний огляд і профілактичні щеплення згідно з встановленими
правилами.
2.19. Проводить систематичний аналіз показників діяльності
лабораторії, готує і подає в установлені строки звіти про роботу,
розроблює на їх основі заходи з удосконалення діяльності
бактеріологічної лабораторії.
3. Завідуючий бактеріологічною лабораторією має право:
3.1. Брати участь в роботі адміністрації
лікувально-профілактичного закладу з підбору кадрів для
бактеріологічної лабораторії, в нарадах по підготовці документів,
що відносяться до сфери діяльності лабораторії.
3.2. Вносити пропозиції у встановленому порядку з
удосконалення діяльності бактеріологічної лабораторії та
покращання умов праці персоналу.
3.3. Подавати у встановленому порядку кандидатури
співробітників лабораторії для заохочення і вносити пропозиції про
винесення дисциплінарних стягнень.
3.4. Рекомендувати для призначення на посаду старшого
лаборанта з числа фахівців із середньою медичною освітою,
відповідального за організацію роботи середнього і молодшого
медичного персоналу бактеріологічної лабораторії.
3.5. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження)
відповідної кваліфікаційної категорії.
3.6. Систематично інформувати адміністрацію і керівників
зацікавлених підрозділів з питань виконання відповідальним
персоналом лікувально-профілактичного закладу правил забору,
зберігання, доставки до лабораторії матеріалу для досліджень,
використання результатів досліджень, а також про можливість
лабораторії щодо застосування нових сучасних методів лабораторної
діагностики і лабораторного контролю.
3.7. Брати участь в організації і проведенні нарад,
семінарів, з'їздів, симпозіумів тощо за своїм фахом.
4. Завідуючий бактеріологічною лабораторією несе
відповідальність :
- за рівень організації та якість роботи підрозділу, який він
очолює;
- за санітарний стан лабораторії і дотримання персоналом
вимог техніки безпеки та протиепідемічного режиму при роботі з
мікроорганізмами відповідних груп патогенності, кров'ю та іншими
біологічними матеріалами;
- за виконання завдань, визначених посадовою інструкцією, цим
положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Просмотров: 2206
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна