Пятница, 14.12.2018, 03:30
| RSS
Главная | Каталог статей
Меню сайта
Категории раздела
статьи [155]
Нормативные документы Украины [45]
Нормативные документы Казахстана [4]
Накази Мінпраці та соцполітики [3]
Патенты [68]
Нормативные документы Российской Федерации [34]
клінічні протоколи лікування хвороб [19]
авторефераты диссертаций [4]
Нормативные документы Беларуси [21]
Нормативные документы СССР [19]
Полезные ресурсы
Мир лаборатории
Медицинский форум
МедЛабДиагностика
Туберкулез предстательной железы
Каталоги
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Статистика
Клиническая лабораторная диагностика
Главная » Статьи » Нормативные документы Украины

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про бактеріологічну лабораторію (бактеріологічний відділ клініко-діагностичної лабораторії)
1. Загальні положення
1.1. Бактеріологічна лабораторія (бактеріологічний відділ
клініко-діагностичної лабораторії) лікувально-профілактичного
закладу (далі - бактеріологічна лабораторія), є діагностичним
підрозділом лікувально-профілактичного закладу. Організується як
його самостійний відділ, або в складі клініко-діагностичної
лабораторії.
1.2. Бактеріологічна лабораторія в своїй діяльності керується
чинним законодавством України організаційно-розпорядчою та
нормативною документацією Міністерства охорони здоров'я України,
іншими нормативними документами органу охорони здоров'я, Статутом
закладу та цим положенням.
1.3. Організаційна структура, штати, рівень оснащення і
порядок фінансування бактеріологічних лабораторій визначаються
органами охорони здоров'я з урахуванням покладених на них
завдань.
1.4. Бактеріологічна лабораторія повинна мати дозвіл режимної
комісії на роботу із збудниками відповідних груп небезпеки, пройти
акредитацію в системі МОЗ України у встановленому порядку та мати
атестат акредитації на визначені види досліджень.
1.5. Керівництво бактеріологічною лабораторією виконує
завідуючий, який призначається та звільняється з посади керівником
лікувально-профілактичного закладу у відповідності до чинного
законодавства України.
1.6. Штати медичного і іншого персоналу встановлюються
відповідно до рекомендованих штатних нормативів і типових штатів,
а також обсягу робіт, що виконуються або плануються в залежності
від місцевих умов на підставі розрахункових норм часу на
лабораторні дослідження.
1.7. Оснащення бактеріологічної лабораторії проводиться у
відповідності до встановлених норм, із урахуванням специфіки
досліджень та потужності бактеріологічної лабораторії.
1.8. Приміщення бактеріологічної лабораторії має відповідати
вимогам правил влаштування відповідно до вимог з протиепідемічного
режиму та техніки безпеки.
1.9. Виробниче навантаження персоналу бактеріологічної
лабораторії визначається завданням лабораторії, посадовими
інструкціями, а також розрахунковими нормативами часу на виконання
лабораторних досліджень.
1.10. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної
техніки, що використовуються в бактеріологічній лабораторії,
здійснюється згідно з діючими нормативними документами.
1.11. Бактеріологічна лабораторія утримує музей (колекцію)
культур мікроорганізмів для діагностичної мети.
1.12. Бактеріологічна лабораторія веде медичну облікову та
звітну документацію у відповідності із формами, затвердженими
Міністерством охорони здоров'я України.
1.13. Обсяг та номенклатура досліджень в бактеріологічній
лабораторії не повинні бути нижче регламентованих документами
Міністерством охорони здоров'я України для
лікувально-профілактичного закладу даної потужності.
2. Основні завдання бактеріологічної лабораторії:
2.1. Проведення діагностичних мікробіологічних
(бактеріологічних, серологічних, вірусологічних, паразитологічних)
та санітарно-бактеріологічних досліджень в обсязі та за
номенклатурою, регламентованими документами МОЗ України та
затвердженим планом роботи лікувально-профілактичного закладу.
2.2. Забезпечення лікувально-діагностичного процесу
інформацією з використанням методів мікробіології і імунології.
2.3. Проведення мікробіологічного моніторингу забруднення
середовища в оточенні хворого і контроль стерильності лікарських
форм, медичного інструментарію, шовного матеріалу, виробів
медичного призначення.
2.4. Участь в розробці рекомендацій з протиепідемічних
заходів і покращання протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичному закладі на підставі аналізу результатів
діагностичних досліджень, даних мікробіологічного моніторингу.
2.5. Впровадження прогресивних форм роботи, сучасних методів
досліджень, обладнання, що забезпечують високу методичну
надійність та діагностичну достовірність.
2.6. Підвищення якості та вірогідності лабораторних
досліджень шляхом систематичного проведення
внутрішньолабораторного контролю якості згідно інструкції,
затвердженої керівництвом установи, та системи зовнішньої оцінки
якості, підвищення достовірності отримуваних результатів,
уніфікованості та надійності застосовуваних методів, правильності
ведення первинної облікової медичної документації.
2.7. Надання консультативної допомоги фахівцям
лікувально-профілактичного закладу у виборі найбільш інформативних
лабораторних тестів і трактуванні даних лабораторних досліджень, в
розробці і впровадженні в практику схем раціональної
антибіотикотерапії.
2.8. Розробка та забезпечення персоналу
лікувально-профілактичного закладу детальними інструкціями щодо
правил забору, проведення первинного посіву, зберігання і
транспортування проб матеріалу, що забезпечують їх стабільність і
надійність результатів досліджень.
2.9. Підвищення кваліфікації персоналу бактеріологічної
лабораторії та проходження атестації в установленому порядку.
2.10. Проведення заходів з охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії, протиепідемічного режиму в лабораторії.
3. У відповідності із вказаними завданнями бактеріологічна
лабораторія здійснює:
- дослідження біологічного матеріалу від пацієнтів із
застосуванням бактеріоскопичних, бактеріологічних, імунологічних,
паразитологічних методів;
- виділення, ідентифікацію, визначення біологічних
властивостей і епідмаркерів мікроорганізмів;
- визначення чутливості мікроорганізмів, що виділені, до
хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів;
- відбір проб та проведення санітарно-бактеріологічних
досліджень з метою поточного контролю протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичному закладі;
- участь в плануванні потреби лікувально-профілактичного
закладу в антибактеріальних, хіміотерапевтичних, імунобіологічних
препаратах та дезінфекційних засобах;
- проведення організаційно-методичної роботи
(статистично-аналітична, підготовка кадрів, науково-практична,
матеріально-технічне забезпечення, тощо);
- освоєння та впровадження в практику методів клінічної
діагностики та санітарно-мікробіологічного контролю, що
відповідають спеціалізації лікувально-профілактичних закладів
(відділів, відділень), що обслуговуються.
4. Бактеріологічна лабораторія має право:
- Брати участь в проведенні та проводити самостійно наукові
розробки.
- Брати участь в проведенні науково-практичних конференцій,
семінарів тощо.
5. Бактеріологічна лабораторія зобов'язана:
- забезпечувати достовірність та точність досліджень, що
проводяться;
- додержуватись встановлених термінів проведення досліджень
та порядку видачі їх результатів;
- відповідати вимогам правил протиепідемічного режиму роботи
та безпеки праці;
- своєчасно інформувати територіальні режимні комісії про
зміни в кадровому забезпеченні, структурі, технічному оснащенні,
номенклатурі та обсягах досліджень що можуть вплинути на безпеку
роботи, достовірність та якість досліджень;
- брати участь в системах зовнішньої оцінки якості досліджень
(бактеріоскопічні, бактеріологічні, серологічні, вірусологічні,
паразитологічні та ін.) та, при необхідності, вживати корегуючі
дії за їх результатами;
- надсилати, у встановленому порядку, до установ державної
санітарно-епідеміологічної служби штами мікроорганізмів, що мають
епідеміологічну значимість, за їх вимогою;
- надавати, у встановленому порядку, установам державної
санітарно-епідеміологічної служби інформацію, необхідну для
здійснення епіднагляду та проведення профілактичних та
протиепідемічних заходів;
- додержуватись конфіденційності щодо результатів досліджень,
що проводяться;
- вести облік усіх претензій за результатами досліджень, що
проводяться лабораторією і аналізувати їх;
- зберігати облікову та звітну документацію протягом
встановленого проміжку часу.
Просмотров: 5297
Холодняк Любовь Владимировна
Хостинг от uCoz@Холодняк Любовь Владимировна